Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Castellers de Sant Cugat,  protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l’ús de les mateixes i mitjançant la present política, compleix amb l’obligació d’informació a l’interessat.

Estem compromesos en protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases d’acord amb les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti.

1. Identificació del responsable del tractament

Castellers de Sant Cugat és una Associació inscrita al Registre d’Assocacións de la Generalitat de Catalunya, secció 1a, demarcació de Barcelona, amb el número 18.087, CIF G61065900  i seu al Rambla Can Mopra 11, local 2, 08172 de Sant Cugat del Vallés . Telèfon: 699123544 i correu electrònic: junta@castellersdesantcugat.cat i lloc web: www.castellersdesantcugat.cat

2. Delegat de Protecció de dades i contacte

Castellers de Sant Cugat no disposa de DPD ja que ni per la tipologia de dades que tracta ni per la quantitat dels mateixos no ho requereix, però s’ha nomenat un responsable de seguretat que és la persona que s’encarrega de protegir els drets dels interessats i supervisar i controlar l’aplicació de la regulació de Protecció de Dades a Castellers de Sant Cugat. i podrà dirigir-se a ell mitjançant el següent correu electrònic en cas de dubte, consulta o queixa: protecciodades@castellersdesantcugat.cat

3. Amb quina finalitat utilitzem les dades que ens facilita?

Amb finalitats de compliment de l’objecte social de l’entitat recollits al seus estatuts (contractual).

Per complir amb les finalitats associatives reflectides als seus estatus y de difusió de les activitats pròpies de l’entitat, de la CCCC i del fet casteller en general.

4. Cessió de dades

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractades per Castellers de Sant Cugat no es cediran a tercers.

Es cediran dades si vostè ho demana o autoritza prèviament, o si, sense ser necessari el seu consentiment previ, ho requereix una autoritat legal reguladora o les forces de seguretat de l’estat competents per requeriment judicial.

5. Períodes de conservació de les seves dades

Les dades tractades es conservaran durant la vigència de la relació associativa o autorització i un cop finalitzada aquesta relació, durant el període legal establert que es podrà prorrogar amb finalitats d’arxiu històric.

6. Transferències internacionals de dades

L’informem que en cap cas les seves dades seran tractades ni emmagatzemades fora dels límits de la Unió Europea.

7. Exercici dels seus drets

L’informem que pot exercir els següents drets de forma gratuïta, per correu electrònic a protecciodades@castellersdesantcugat.cat adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

  • Accés: Consulta de les dades personals de què disposa l’entitat.
  • Rectificació: Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incompletes.
  • Supresió: Sol·licitud per eliminar les seves dades.
  • Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractades.
  • Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades
  • Portabilitat: Rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb l’entitat, així com la seva transmissió a una altra organització.

Reclamacions: Si considera que per qualsevol motiu Castellers de Sant Cugat no ha tractat de forma correcta les seves dades d’acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al Responsable de Seguretat protecciodades@castellersdesantcugat.cat que l’atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, podrà a més, si ho considera oportú presentar una reclamació dirigint-se a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.